Лого на CAD Assist
📣 От 1 до 20 Юни 2022г. може да закупите BricsCAD с 15% отстъпка от цената. 
Прочети повече тук.
Последно от блога:

Urbano Canalis

V10

Проектиране на канализациони мрежи

Последна версия:  V10

Canalis е софтуерен продукт, който се е утвърдил като стандарт за проектиране на канализациони мрежи и системи в България.

Външно ВиК

Kанализациони мрежи

Интуитивен интерфейс

Canalis_8_Plan-design

Проектиране на
канализациони мрежи

Urbano Canalis е софтуерен продукт, който се е утвърдил като стандарт за проектиране на канализациони мрежи и системи в България.

Urbano Canalis е модерен, гъвкав и бърз софтуер, който е снабден с интуитивен потребителски интерфейс. Urbano Canalis e напълно интегриран в BricsCAD и AutoCAD.

Потребителски интерфейс

Функциите на програмата могат да бъдат избрани и стартирани от страничното докинг работно пространство, лента с инструменти, или директно от командния ред AutoCAD. Функциите отварят свободно плаващи прозорци. Можете да отваряте и управлявате няколко плаващи прозорци едновременно. Потребителският интерфейс се адаптира към почти всеки работен процес на потребителя, спестява време и подобрява потребителското изживяване.

Създаване на мрежа

Можете да определите мрежата с интерактивни инструменти за рисуване, чрез преобразуване на обекти на AutoCAD, т.е. линии и полилинии, и по други методи. Можете автоматично да изчислявате надморската височина на терена от DTM (цифров модел на терена), или други източници и да анотирате мрежата с персонализируеми етикети. Мрежата на Urbano се основава на свой собствен модел на топология. Интелигентната мрежова топология позволява висока ефективност във всички действия като въвеждане на данни, редактиране на мрежи, изчертаване на профили ... Можете да проверявате, променяте и настройвате топологията с мощни инструменти за редактиране и анализ.

Редактиране на мрежа

Можете да изчертаете профили за цялата мрежа с една команда, благодарение на модела на мрежовата топология. Можете също така да нарисувате профил между всяка двойка структури, свързани през мрежата. Можете да работите с много конфигурации на профили и всеки може да бъде използван по време на създаването на профил. Urbano Canalis се основава на пълен динамичен модел, който позволява автоматично актуализиране на всички данни в план и профил. Той включва много бързи и ефективни инструменти за редактиране и етикетиране в мрежата.

Проектиране на нивелета

Проектирането на нивелетата е важна част от проектирането на дъждовна и битова канализационни мрежи. С Urbano можете да определите нивелета тръба с няколко инструмента, както в план, така и в профил. Можете да създадете нивелетата интерактивно, като вземете предвид нейната дълбочина, кота и наклон. Можете да използвате инструмента за автоматично проектиране на нивелети, за да определите тръбните нивелети за цялата система наведнъж. Инструментът за автоматично проектиране се грижи за минимална и максимална дълбочина и наклон, странични входове, вертикални прекъсвания и др. Можете да използвате както автоматичните, така и интерактивните инструменти за проектиране на нивелети на един и същ профил, за да създадете възможно най-доброто решение.

Хидравлично изчисление

За да проектирате дъждовна канализация с Urbano Canalis, първо трябва да определите водосборните зони. Площите на водосбора могат да бъдат дефинирани от области, създадени от линии и полилинии. Urbano Canalis поддържа създаването на сложни зони с различни коефициенти на оттичане. Дефинираните области могат да бъдат инспектирани и редактирани в инструмента за мрежа от данни.

Проектиране на нивелета

Докато проектирате дъждовни канализационни системи, може да искате да изчислите потоците. Един от няколкото налични математически метода е рационалният метод с IDF криви (крива на интензитет-продължителност-честота). Urbano Canalis включва различни рационални варианти на метода, които могат да бъдат настроени чрез дефиниране на определени параметри. Хидравличното изчисление (диаметър на тръбата) се основава на уравненията на Prandtl-Colebrook. Можете да проверите височината на пълнене на тръбата и други параметри.

Задаване на конструкции и изчисляване на изкопа

В Urbano Canalis конструкциите на шахтите се дефинират и съхраняват в каталози. Можете лесно да създадете конструкцията на всяка специфична шахта въз основа на съществуващите шаблони. Можете да задавате конструкции за множество възли в мрежата едновременно. Благодарение на динамичния модел и различни стилове, конструкциите на шахтите автоматично се показват както в план, така и в профилни изгледи. В случай, че трябва да имате по-подробен изглед, можете да създадете подробни схеми. Простите дефиниции на траншеи също се съхраняват в каталози. Можете лесно да дефинирате типичен единичен изкоп въз основа на трапецовидна форма. За да проверите изкопа, можете да нарисувате сечение във всяка точка на мрежата. Въз основа на дефиницията на изкопа можете да направите подробен отчет за всички количества и да го съхраните във файл на MS Excel.

Създайте битова канализация от дъждовна

Можете да проектирате няколко тръбни мрежови системи в една и съща област. Създавате всяка система независимо, като същевременно запазвате възможността да сравнявате някои параметри за анализ на колизии. Друга възможност е да вземете съществуваща система, да копирате част в нова система и след това да направите някои подходящи промени. Взаимодействията между двете системи могат да бъдат проверени с много инструменти, например можете да създадете профили, които показват няколко мрежи. Използвайте профила, за да направите подходящите промени, напр. вертикално позициониране на всички системи.

Многотръбен изкоп

Когато имате два или повече почти паралелни канала близо един до друг, не е възможно да приложите обикновен изкоп. С Urbano можете лесно да създадете параметричен многотръбен изкоп. Целият анализ се изпълнява в напречни сечения. Въз основа на хоризонтални и вертикални позиции на тръбите, програмата автоматично създава общ изкоп с определени странични наклони и ширини. С помощта на временни линии можете да зададете слоеве на изкопа. Показват се всички области/обеми и можете да създадете отчет във формат Microsoft Excel.

Дефиниране нивелетата на тръбата

В надлъжните профили, нивелетата на тръбата, може да бъде дефинирана интерактивно или на постоянна дълбочина. Възможно е да се използват допълнителни инструменти за прецизно дефиниране на наклони, пунктове, издигания, и дълбочини. Всички параметри на нивелета тръба могат много лесно да бъдат описани числено в таблиците, интерактивно да бъде проверявана за грешки, променяна и актуализирана. Във всеки момент може да се дефинират единични шахти или група от шахти. Параметрите на тръбите се получават или от хидравличните изчисления, или се въвеждат допълнително от потребителя. Дефинираната нивелета и тръбата могат да бъдат представени в различен табличен вид. Програмата автоматично се грижи всички текстове в таблицата да са четими.

Модифициране и редактиране на нивелета тръба

За по-добро представяне и редактиране на нивелетата са разработени специални функции, които осигуряват много лесен и ясен начин за промяната ѝ. Това може да се извърши точка по точка или на няколко логически свързани групи, а също така е възможно да се направят специални модификации на наклоните. Всички данни за нивелетата могат да бъдат изобразявани в таблична форма с директна връзка към елементите от чертежа.

Надлъжни профили

Тази функционалност е създаден за изчертаване на терена, нивелетата на тръбата, диаметрите на тръбите и др. в произволно зададен мащаб. Видът и съдържанието на таблиците може напълно да се променя и да се адаптира за всякакви специални цели. Всички промени или модификации направени в ситуация, автоматично се отразяват и в надлъжен профил.

Дефиниране на оборудването

В зависимост от техническите правила и препоръки програмата автоматично намира най-доброто разположение за всички необходими видове оборудване като изпускатели на въздух и утайки. Разположението на оборудването може да бъде дефинирано и интерактивно с всички необходими данни.

Дефиниране на напречни профили и изкопни работи

За проектираните тръбопроводи е възможно да се дефинират всякакъв тип изкопи с трапецовидна форма. Налични са няколко стандартни типа разположения на напречни профили с възможност за дефиниране на всички необходими стойности. В съответствие на зададените стойности, програмата автоматично пресмята всички изкопни количества като изкопи, насипи и др. Програмата предлага и зониране на изкопните работи и удобни текстови справки под формата на файл от Excel или текстов формат.

Списък с различните версии на Urbano Canalis

Urbano Canalis е софтуерен продукт, който се е утвърдил като стандарт за проектиране на канализациони мрежи и системи в България.

Urbano Canalis е модерен, гъвкав и бърз софтуер, който е снабден с интуитивен потребителски интерфейс. Urbano Canalis e напълно интегриран в BricsCAD и AutoCAD.

Urbano Canalis Standart - 

Urbano Canalis Pro - 

Urbano Canalis Ultimate - 

 - Цифрово моделиране на терена

 - Преобразуване на данни от атрибути текст/блок

 - Проектиране на ситуация и надлъжни профили

 - Проектиране на водосборни площи и площи на влияние

 - Хидравлични изчисления

 - Анализ за колизии при пресичания на тръбопроводи

- Всичко от Urbano Canalis Standart

- Импорт/Експорт с .shp & .tab файлове

- Импорт/Експорт с бази данни

- Импорт/Експорт с AutoCAD Civil 3D

- Експорт към .ifc файлове

- Разширен анализ напречни сечения

- Разширен дизайн на изкопи

- Всичко от Urbano Canalis Standart

- Всичко от Urbano Hydra Pro

- Проектиране на водоснабдителни мрежи

- Вход на данни съгласно EPANET

- Импорт/Експорт с EPANET

- Оразмеряване на напорни тръби

- Редактиране и изготвяне на схема на възел

- Анализи на буфери, наслагвания и тематични карти

- Анализ на пресичането на тръби и парцели

- Инструменти за повишаване производителността при работа с растерни и векторни карти

- Създаване и редактиране на парцели

Желаете ценова оферта

Попълнете формата и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро, за да уточним детайлите, като брой лизенци,
вид лицензиране и др.
Може да избирате повече от един продукт. 

1. Изберете софтуер

Field is required!
Полето е задължително.

2. Попълнете своите данни

Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.

2. Съгласие и други

CADASSIST се ангажира да защитава и зачита поверителността ви. Ние ще използваме предоставената от вас информация за изготвяне на ценови оферти, предоставяне на пробни версии, услуги и новини относно продуктите, които би представлявали интерес за вас. Ако сте съгласни моля, отбележете по-долу.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.

Пробвайте безплатно

Попълнете формата и ние ще ви изпратим инструкции как да свалите и изпробвате предлаганите от нас софтуерни решения.

1. Изберете софтуер

Field is required!
Попълнете поне едно поле.

2. Попълнете своите данни

Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.

2. Съгласие и други

CADASSIST се ангажира да защитава и зачита поверителността ви. Ние ще използваме предоставената от вас информация за изготвяне на ценови оферти, предоставяне на пробни версии, услуги и новини относно продуктите, които би представлявали интерес за вас. Ако сте съгласни моля, отбележете по-долу.
Field is required!
Field is required!
Ще ви изпратим инструкции, за това как да се сдобиете с пробна версия, а не директна инсталация.
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Задължително поле. Моля отбележете.
cadassist-logo-white
CAD Assist е компания с голям и дългогодишен опит във внедряването и дистрибуцията на специализиран CAD софтуер. Ние предлагаме широко портфолио от продукти, покриващо всички аспекти на AEC сектора.

Продукти

Тръбопроводна инфраструктура

Пътна инфраструктура

Географски системи

Сградни инсталации

Стоманени конструкции

Анализ на конструкции

Real-Time визуализации

Контакти

Адрес: бул. Стамболийски №205, офис 805
Моб. тел.: 0887 53-23-21
Email:
info
@
cadassist.net
Сайта е създаден и се поддържа от
studio-cadassist-logo
.
Всички права запазени ® 2022 - CAD Assist Ltd.
phone-handsetdownloadarrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram