Декларация за поверителност

Прочетете повече относно нашата декларация за поверителност

В сила от 25 май 2018 г.

На 25 май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR).

Кои сме ние?

КАД АСИСТ ЕООД е търговско дружество, регистрирано по законодателството на Република България, с ЕИК 201138579 и основна дейност в областта на информационните технологии, дистрибуции на софтуерни и хардуерни продукти и предоставяне на компютърни услуги.

Данни за контакт с КАД АСИСТ ЕООД.

Държава: Република България
Адрес: гр. София 1309, ул. Перник 97
Телефон: +359 2 9887880
Ел. поща: info@cadassist.net
Интернет страница: https://cadassist.net

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Когато попълните някоя от формите на сайта ни ние получаваме информация за вашето име, фамилия, имейл, телефон и фирма. Пащането на услугите ни се извършва по банков път, и получаваме информация за банковата сметка, от която е наредено плащането и титуляря на сметката. Когато реализирате правата си във връзка с обработването на личните Ви данни и достъпа до тях, е необходимо да удостоверите Вашата самоличност чрез посочване на вашето име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер.

Когато посещавате нашия сайт, получаваме данни за вашия IP адрес, данни за местоположението, данни за "бисквитки" и др.

Ние НЕ обработваме специални категории данни, отнасящи се до расов, етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, здравословно състояние, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Източник:

Информацията за обработваните от нас лични данни получаваме от лицето, за което се отнасят.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

1. Изготвяне на оферта и изпълнение на договор за предоставяне на продукти и услуги на клиентите от страна на КАД АСИСТ ЕООД

2. Предоставяне на информация за наши продукти, мероприятия и услуги.

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е:

1. чл.6, ал.1, б. «б» от GDPR при изготвяне и изпълнение на договор за предоставяне на услуги.

2. чл.6, ал.1, б. «а», чл.7 от GDPR (след предварително предоставяне на изрично съгласие за това) и служи за получаване на информация за наши продукти и услуги.

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

Следните организации ще получат личните ви данни само при закупуване на продукти или услуги предлагани от тях:

Осъществяване предмета на дейност на дружеството и предоставяне на продукти и услуги и информация за тях на клиентите.

1. Нашата счетоводна кантора
2. Bricsys NV
3. CGS Labs
4. Chaos Software Ltd.
5. Graitec Group
6. StudioARS d.o.o.
7. Teamsystem Srl
8. Trimble Inc.
9. Robert McNeel & Associates
10. Act-3D B.V.
11. Opencartis
12. CAD Systems nv
13. Graphisoft

Съгласие:

С приемането на тази декларация за поверителност, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели. Съгласието е необходимо, за да може да обработваме Вашите лични данни, когато все още не сме сключили договор за предоставяне на продуктите и услугите ни, например получаване на информация и др., но е необходимо да е изрично. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време без да е необходимо да посочвате причини с изпращане на имейл за оттегляне на съгласие до нас.

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните (GDPR – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА), личните данни се определят като: "Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

Защо CADASSIST Ltd. събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим нашите продукти и услуги – софтуерни лицензи, обучения, семинари, консултации и др. подобни, е необходимо да съберем лични данни, за да сключим и изпълним договор с Вас или да осъществим кореспонденция, да Ви предоставим информация за продуктите и услугите ни. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство. За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, CADASSIST Ltd. ще поиска от вас допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?

В тази Декларация за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни.

Ние използваме: "бисквитки" и социални мрежи. За повече информация, моля запознайте се с Политиката за използване на бисквитките и Използване на социални мрежи.

Декларация за поверителност за reCAPTCHA

Невидимият Captcha или reCAPTCHA изисква от крайните потребители да кликнат върху бутон "Аз не съм робот" и Google може да определи дали да подкани потребителя с допълнителен въпрос (т.е. да избере снимки, които най-добре описват X), за да провери дали това лице всъщност не е робот.

Как работи "Invisible Captcha" - reCAPTCHA събира лична информация от потребителите, за да определи дали те са хора, а не ботове.

Каква лична информация събира reCAPTCHA?

Първо, алгоритъмът reCAPTCHA ще провери дали има поставена "бисквитка" на използвания компютър.

След това към браузъра на потребителя ще бъде добавена допълнителна "бисквитка" за конкретна reCAPTCHA и ще бъде заснета пълна снимка на прозореца на браузъра на потребителя в конкретния момент, пиксел по пиксел.

Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Използваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси. Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

КАД АСИСТ ЕООД може да предаде Вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

КАД АСИСТ ЕООД по Ваше искане е длъжно да Ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Изпратете ни имейл на info@cadassist.net и ние ще ви изпратвим нужната информация.

Мога ли да поискам да унищожите информацията за мен?

Да. Изпратете ни имейл на info@cadassist и ние ще изтрием всичката информация, която имаме за вас.